Regulamin

I. Postanowienia ogólne
1. Dane
Sprzedawcy:
– Sklep internetowy www.love-life.pldziałający pod adresem httpss://www.love-life.pl, prowadzony jest przez 
Andrzej Majewski Doradztwo Inwestycyjne, ul. Malczewskiego 47/4;
02-622 Warszawa, NIP: 521 100 18 32, REGON: 010731977,.


– Siedziba Andrzej Majewski Doradztwo Inwestycyjne znajduje się pod adresem ul.
Malczewskiego 47/4 w Warszawie, biuro handlowe: ul.Okuniewska 1, 05-070
Sulejówek


Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:
• telefonu +48 507620132
• poczty elektronicznej (email) biuro@love-life.pl

– Sklep – sklep internetowy działający pod adresem love-life.pl, sprzedający
produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

– Sprzedawca – Andrzej Majewski Doradztwo Inwestycyjne
– Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
– Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i
przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.
– Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.
– Konsument – każdy podmiot kupujący w Sklepie (konsument, przedsiębiorca, a od
dnia 1 stycznia 2021 r. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną
z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada
ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.).
– Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych
zamówień oraz historię zamówień Klienta.
– Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto
internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Sprzedawca
prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia
od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową semco.pl.
3. Zamówienia
są przyjmowane również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
biuro@love-life.pl
4. Zamówienia
poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i
wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia
stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego
ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
5. Klienci
mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta
Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego
działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter
bezterminowy. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe
wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, dokonanie akceptacji treści
niniejszego Regulaminu wraz z częścią dotyczącą „Odstąpienia od umowy
sprzedaży”.
6. W
celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w
prawym górnym rogu wybrać: ‚Zaloguj się’ -> ‚Zarejestruj się’, a następnie
wypełnić formularz. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia
umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą, której
przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w
Regulaminie.
7. W
przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać
wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu
wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania
wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
8. Składając
zamówienie Klient dokonuje:
– wyboru zamawianych towarów;
– oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;
– oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy
sobie fakturę);
– wyboru sposobu uregulowania płatności.
9. Natychmiast
po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży
Sprzedawcy przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość
potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość ta może zawierać
prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega
sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa
sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia
przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
10. Sklep
rozpoczyna realizację zamówienia:
– w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy
odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta;
– w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności
przelewem elektronicznym , natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia
poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
– w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności
przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na
konto bankowe wskazane przy zamówieniu.
11. Sprzedawca
w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie
będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną
umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w
tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
12. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie
zasad regulaminu.
13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i brak jest
możliwości realizacji zamówienia Klienta, nie będącego Konsumentem, a od 1
stycznia 2021 r. również w stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w terminie 30 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od
realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu)
dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości
spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
Klient będący konsumentem, a od 1 stycznia 2021 r. również w stosunku do osoby
fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ma prawo w
opisanej sytuacji odstąpić od umowy na zasadach ogólnych.
14. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości
realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest informowany
przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego
realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba
towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania
potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą
formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej
lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep i
Klient będą uprawnieni do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy,
przewidzianego w ust. II pkt 13 i 14 Regulaminu.
16. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z
dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.
17. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter
terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia
świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany
przez Klienta.

III. Zmiany w zamówieniach
1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do
momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w
całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem
pod adresem biuro@love-life.pl, lub bezpośredni kontakt z operatorem telefonicznie
pod numerem +48 507 620 132. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie lub
poprzez komunikatory będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako
właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.
3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu
dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do
realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu
e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

IV. Ceny towarów i koszty dostawy
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają
podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub
paragon według dyspozycji Klienta. Faktura VAT może być dostarczana drogą
elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że
Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie
tradycyjnej.
2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych
polskich i zawierają podatek VAT.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu,
wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania
akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych
przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub
wyprzedaży.
5. Dostawa

. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej
UPS i InPost. Koszt wysyłki dotyczy paczki do 10 kg wynosi w przypadku:
– płatność z góry – 15,00 zł – UPS, Płatność z góry – 12,99 – InPost (maksymalnie 6 szt)

Podane wyżej koszty przesyłki kurierskiej dotyczą tylko przesyłek krajowych.
Koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie na podstawie wagi
zamówienia oraz miejsca dostawy.

V. Czas realizacji zamówienia i czas dostawy
1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. W
podanym czasie realizacji zamówienia uwzględnia się tylko dni robocze.
2. Realizacja
zamówienia rozpoczyna się:
– w dniu wpływu środków płatniczych na konto sklepu.
– w ciągu 48 godzin (w przypadku płatności za pobraniem lub przelewem)
3. Czas
dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. W
przypadku dostawy na terenie Polski poprzez firmę kurierską przewidywany czas
dostawy wynosi 1 dzień roboczy. Czas dostawy jest czasem deklarowanym przez firmę
kurierską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.
4. Sprzedawca
nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w
dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

VI. Formy płatności
1. Klient
zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty
dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z
zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
2. Klient 
może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na

terytorium Polski:

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

– płatność za pomocą platformy płatniczej www.Przelewy24.pl

– płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto Santander Bank Polska11109018700000000120511067 (bez względu na formę dostawy/odbioru.).

VII. Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w
rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, a od 1 stycznia 2021 r. również w
stosunku do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z
tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu
cywilnego.
2. Prosimyo zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy
przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie lub czy
zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp.
Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności kuriera otworzyć paczkę
i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie
transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone, prosimy o spisanie w obecności
doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że
sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi
warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących
Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.
3. W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i
odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt
powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w
granicach zwykłego zarządu.
4. Klient, a od dnia 1 stycznia 2021 r. również osoba fizyczna zawierająca umowę
bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy
wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez
ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, składając
Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 30 dni od objęcia rzeczy w
posiadanie. Oświadczenie może być złożone na adres email biuro@semco.pl. Do
zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres: LoveLife ul. Oleandrów 8, 05-070 Sulejówek
lub na adres e-mail biuro@love-life.pl
– w przypadku odstąpienia od umowy Klient, a od dnia 1 stycznia 2021 r. również
osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest obowiązany
do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym
odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
– w przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane
przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w
ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do
zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
– Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.
– Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania
towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
– Klient będący konsumentem, a od 1 stycznia 2021 r. również w stosunku do
osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z
niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonalności rzeczy.
– Klient będący konsumentem, a od 1 stycznia 2021 r. również w stosunku do
osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w przypadku
odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. Prawo
odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi ( przy
czym od dnia 1 stycznia 2021 r. dot. to również osoby fizycznej zawierającej
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w
szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej) w odniesieniu do umów:
– w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
– zawartej w drodze aukcji publicznej;
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
konsumenta, a od 1 stycznia 2021 r. również w stosunku do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego,
wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od
umowy.
7. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. Sprzedawca
jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o
rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
9. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w
przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku
dostarczenia przez kuriera) jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej
w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o
rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę
usunie.
Jeżeli Klientem jest Konsument ( przy czym od dnia 1 stycznia 2021 r. dot. to
również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba
że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta
jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z
umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. Jeżeli
rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo
usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego,
jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany
przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem
doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli
Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną
od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu
obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. Od 1 stycznia 2021 r. nie
dotyczy to osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej
działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
12. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji
klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie
reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.
13. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż
uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja
żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty
dostawy ponosi Sprzedawca.
14. W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od
umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących
sposobów:
– przesłać zgłoszenie na adres e-mail: biuro@love-life.pl
– przesłać zgłoszenie na adres ul. Oleandrów 8, 05-070 Sulejówek 

15. W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające
do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów,
przyczynę zgłoszenia.
16. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń ( przy czym od dnia 1 stycznia 2021 r. dot. to również osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z
treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,
udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej). Chcąc skorzystać z możliwości polubownego
rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć
swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej
pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Dane osobowe
1. Informacje
wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania
jego danych osobowych na stronach Sklepu.
2. Administratorem
danych osobowych Użytkownika Sklepu jest Andrzej Majewski Doradztwo Inwestycyjne
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
3. Dane
osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie:
– w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży towarów ze Sklepu
– podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z
Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu;
– w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych
będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i
akceptację regulaminu Sklepu;
– w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą
przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa
dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
– jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail
Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa
dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych
– w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która
nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili;
– w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych
komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu towarów z
wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę
dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych
Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora
polegający na marketingu towarów oferowanych w Sklepie;
– w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń
Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie sklepu semco.pl
lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych
Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora
lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie towarów;
Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych
osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,
– w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym
wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes
Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie
działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu,
– w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz
dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane
przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą
przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony
interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania
obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów
Administratora.
4. Dokonując
zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do
wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji
zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży.
Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie
informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla
realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona,
będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.
5. Administrator
będzie udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom, które współpracują z
nami przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Użytkownika towarów, w
tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia towarów.
6. Przekazane
przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do
realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również
potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub
obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi
– jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez
Użytkownika jego danych.
7. Administrator
stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu
zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich
jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe,
wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a
także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają
bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu szyfrowania połączenia
HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze
starannie dobranym dostawcą usług hostingowych.
8. Na
zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w
związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z
prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania
przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania
danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownikowi
przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez
Administratora.
9. Szczegółowe
informacje na temat prowadzonej przez Sprzedawcę polityce prywatności znajdują
się na stronie httpss://semco.pl/polityka-prywatnosci.

IX. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie
spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą
rozstrzygane przez sądy powszechne.
2. Klient
będący Konsumentem ( przy czym od dnia 1 stycznia 2021 r. dot. to również osoby
fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej
charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),  ma
możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy
Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie
dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod
następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce ‚Rozstrzyganie sporów
konsumenckich’.
3. W
sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014
r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
4. Niniejszy
Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i dotyczy wszystkich zamówień
złożonych od tego dnia włącznie.
5. Sprzedawca
może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie
wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia
zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed
wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
6. Przypierwszym logowaniu w Sklepie po chwili wejścia w życie zmian Klient zostanie
powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji
zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.
Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie niezbędny jest komputer z
procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość
min. 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet
Explorer (wersja>= 7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura
lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy
elektronicznych.

Opublikowany 25.01.2020r./aktualizacja 01.01.2021

Copyright 2020 © LoveLife. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności.